Komisja

Gminna Komisja Problemów Alkoholowych w Gaszowicach realizuje zadania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizując zadania przyjmowane i zatwierdzone corocznie przez Radę Gminy Gaszowice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gaszowice. Komisja wykorzystuje środki finansowe będące w dyspozycji Wójta Gminy Gaszowice,  uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Zadania realizowane wspólnie przez Komisję:

1. Przygotowywanie planu pracy na kolejny rok
2. Przygotowywanie planu finansowego na kolejny rok
3. Dokonywanie bieżących zmian i korekt w planie pracy i budżecie Komisji
4. Opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu dla podmiotów gospodarczych Gminy Gaszowice (zgodnie z uchwałą RG Gaszowice)
5. Przeprowadzanie kontroli w/w punktów sprzedaży
6. Uczestnictwo w szkoleniach i naradach oraz konsultacjach
7. Organizacja szkoleń dla prac. OPS i szkół związanych z przedmiotową tematyką
8. Ustalanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży Gminy Gaszowice
9. Przyjmowanie wniosków dot. osób uzależnionych i zapoznawanie się z nimi oraz kierowanie ich do Punktu Konsultacyjnego
10. Prowadzenie wybranych rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym i współuzależnionym

Zadania Przewodniczącego Komisji:

1. Zwoływanie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych Komisji
2. Przygotowywanie porządku posiedzeń
3. Przygotowywanie materiałów na Komisje
4. Przewodniczenie posiedzeniom i ich prowadzenie
5. Zatwierdzanie protokołów z posiedzeń
6. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów dla RG Gaszowice

W ramach Gminnej Komisji działa:

– Gminny Punkt Konsultacyjny w Gaszowicach.

Skip to content