Miejsce zgłoszenia:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach, 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 7 lub poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach (parter UG Gaszowice).

Wymagane dokumenty:

Osobiste zgłoszenie się lub złożenie podania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe. Wzór podania – do pobrania.

Termin rozpoczęcia sprawy:

 - od 1 do 3 miesięcy

Poszczególne etapy załatwiania sprawy:

 - zaproszenie na spotkanie z członkami Gminnej Komisji RPA, lub do Punktu Konsultacyjnego, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

 - skierowanie osoby zgłoszonej do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia

 - skierowanie wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego Rybniku, w celu orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego osoby, której postępowanie dotyczy.

Opłaty:

- nie ma

Podstawa prawna:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Ośrodki, Poradnie, Szpitale

Informujemy o przykładowych placówkach w których można uzyskać pomoc i wsparcie oraz podjąć leczenie odwykowe:

Rybnik

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
tel. 32 422 62 45

POMARAŃCZOWA LINIA - ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków, zażywanie narkotyków
tel. 801 14 00 68

NIEBIESKA LINIA - ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 801 12 00 02

OGÓLNOPOLSKI ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA
tel. 801 199 990

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
tel. 32 422 56 39

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W SPZPZ PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
tel. 32 432 81 82

ODDZIAŁ ODWYKOWY DLA KOBIET PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 33
tel. 32 432 82 81

WOLOiZOL GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
tel. 32 45 11 172

PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻENIENIA GORZYCE
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8
tel. 32 45 11 205

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ, OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I POMOCY RODZINIE "INTEGRUM"
44-253 Rybnik - Boguszowice, ul. Lompy 10
tel. 32 433 24 42

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOEDUKACYJNEJ ORAZ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
44-203 Rybnik, ul. Chełmońskiego 1
tel. 32 422 35 55

TELEFON ZAUFANIA
Rybnik - tel. 32 423 35 55 (całodobowy)

ODDZIAŁ DETOKSACYJNY DLA MŁODZIEŻY
Lubliniec
tel. 34 35 32 800

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W SKOCZOWIE
Oddział stacjonarny - 32 438 61 75
Poradnia - 32 438 61 76

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
44-200 Rybnik, Plac Armii Krajowej
tel. 32 42 95 200

SĄD REJONOWY
44-200 Rybnik, Plac Kopernika 2
tel. 32 439 31 00

PROKURATURA REJONOWA
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 41
tel. 32 755 90 20

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOLOGICZNA
44-206 Rybnik - Chwałowice, ul. Śląska 1
tel. 32 739 33 84