Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach
zwany dalej w treści "Regulaminem"

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

       1.1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

a) Komisji - oznacza to Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach,

1) Punkcie Konsultacyjnym - oznacza Gminny Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach,

2) Programie - oznacza to Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

3) Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 )

 1. Komisję powołuje oraz odwołuje Wójt Gminy Gaszowice w drodze zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Komisji sprawuje Wójt Gminy Gaszowice.

Rozdział 2.

Zadania Komisji

      2. 1. Komisja jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie Programu.

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaszowicach przy konstruowaniu projektu Programu,

2) opiniowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i szkoleń, w tym ocena otrzymywanych ofert, a także kontrola realizacji tych działań,

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Gminy Gaszowice, określającą zasady usytuowania w Gminie Gaszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

4) wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia w przypadku naruszania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy,

5) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

6) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

7) przeprowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,

8) współpraca z Gminnym Punktem Konsultacyjnym w Gaszowicach oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.

Rozdział 3.

Tryb działania Komisji

3. 1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

 1. Wyboru, o którym mowa powyżej dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy składu Komisji.
 2. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Komisja może podejmować uchwały, wydawać postanowienia stanowiska oraz opinie w trybie głosowania zwykłą większością.
 4. W razie potrzeby w pracy Komisji mogą brać osoby niebędące jej członkami.
 5. Dla realizacji zadań Komisja może powoływać ze swego składu stałe i doraźne zespoły robocze.

4. 1. Komisją kieruje Przewodniczący, który jest odpowiedzialny za całokształt jej działania.

 1. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji,

2) ustalenie porządku posiedzeń Komisji,

3) zapraszanie do udziału w pracach Komisji osób nie będących jej członkami,

4) aprobata pism w sprawach współdziałania Komisji z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami,

5) akceptacja wniosków kierowanych przez Komisję do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego,

6) nadzór nad funkcjonowaniem powołanych zespołów roboczych.

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania i kompetencje przejmuje Wiceprzewodniczący Komisji.
 2. Do zadań Sekretarza należy:

1) prowadzenie bieżącej dokumentacji z posiedzeń Komisji,

2) przygotowywanie materiałów, list obecności oraz innej niezbędnej dokumentacji,

3) prowadzenie rejestru wydanych postanowień Komisji w sprawie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu.

Rozdział 4.

Tryb postępowania Komisji w sprawach osób mających problem alkoholowy bądź

narkotykowy

5. 1. Komisja rozpoczyna rozpatrywanie sprawy dot. osoby mającej problem alkoholowy lub narkotykowy na podstawie zgłoszonej do Komisji stosownej informacji.

 1. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazać może każdy, w tym m.in.: rodzina osoby z problemem alkoholowym, zakład pracy, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej.
 2. Komisja zaprasza na swe posiedzenia wskazaną osobę i na podstawie zebranego materiału (np. policyjne notatki z interwencji) podejmuje rozmowę mającą ma celu zmotywowanie jej do leczenia.
 3. Jeżeli wskazana osoba potwierdza fakt nadużywania alkoholu lub uzależnienia od narkotyków, Komisja proponuje jej podjęcie dobrowolnego leczenia w poradni leczenia uzależnień.
 4. Rozmowa motywująco - interwencyjna odbywa się w obecności osoby doświadczonej i przeszkolonej w zakresie rozmowy z takimi osobami.
 5. Komisja może na wniosek wskazanej osoby lub własny, skierować ją na badania przez zespół biegłych w celu wydania opinii o występowaniu uzależnienia.
 6. W razie odmowy poddania się leczeniu bądź badaniu Komisja przygotowuje i kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o poddaniu się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, bądź badaniom przez biegłych a następnie podjęcia dalszych kroków.
 7. Rozpatrywanie wniesionej sprawy do Komisji powinno nastąpić w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu informacji, o której mowa w ust.l.
 8. Komisja może powierzyć swoje zadania, o których mowa w ust. 3-8 do wykonania przez Punkt Konsultacyjny. W takim przypadku osoba prowadząca Punkt Konsultacyjny składa Komisji bieżące informacje o wykonanych czynnościach.
 9. Powierzenie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego następuje przez Wójta Gminy w drodze umowy zlecenia na okres nie krótszy niż jeden rok.

Rozdział 5.

Tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Gaszowice

6. 1. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, stosownie do postanowień art. 18 ust. 10 ustawy, winna obejmować w szczególności:

1) przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w ustawie, a w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,

2) powtarzające się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,

3) wprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4) przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych,

5) przestrzeganie zakazu reklamy alkoholu.

 1. Kontrola może ponadto obejmować:

1) przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach do tego nieuprawnionych,

2) realizację obowiązku umieszczania w kontrolowanych placówkach informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedaży alkoholu nieletnimi nietrzeźwym,

3) posiadanie aktualnego zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi.

7. 1. Kontroli, o której mowa w §7 dokonuje zespół kontrolny, powołany przez Wójta Gminy spośród członków Komisji w składzie minimum 3 osób.

 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który winien być podpisany przez kontrolowanego i członków zespołu dokonującego kontroli.
 2. Protokół z kontroli Komisja przekazuje Wójtowi Gminy Gaszowice.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

8. 1. Obsługę pracy Komisji zapewniają jej członkowie we własnym składzie.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nastąpić mogą w trybie przewidzianym do jego ustanowienia.
 2. Ustala się nw. adresy do korespondencji:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach

 1. Rydułtowska 7 (budynek OKiS)

44-293 Gaszowice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.komisja.gaszowice.pl

lub

2) Urząd Gminy Gaszowice

 1. Rydułtowska 2

      44-293 Gaszowice

z dopiskiem: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach

3) Gminny Punkt Konsultacyjny

 1. Rydułtowska 7

       44-293 Gaszowice

       tel. 32 4330453

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.komisja.gaszowice.pl